Karty informacyjne

(Jak załatwić sprawę w urzędzie)
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Stwierdzenie nadpłaty w podatku
Zgłoszenie powstania obowiązku w podatku leśnym przez osoby prawne
Zgłoszenie powstania obowiązku w podatku od nieruchomości przez osoby prawne
Zgłoszenie powstania obowiązku w podatku rolnym przez osoby prawne
Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości/ o wysokości zaległości podatkowych podatnika/ o wysokości zobowiązań podatkowych spadkobiercy/ o wysokości zaległości zbywającego
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy.
Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Wydanie decyzji środowiskowej
Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy
Podatek od środków transportowych
Udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów
Wniosek o udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego Gminy Ozimek
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi gminne
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego
Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby fizyczne
Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby prawne
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu – niefigurowaniu w ewidencji podatków