Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Karty informacyjne

(Jak załatwić sprawę w urzędzie)
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Korekta deklaracji na podatek leśny od osób prawnych
Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne.
Korekta deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Stwierdzenie nadpłaty w podatku
Zgłoszenie powstania obowiązku w podatku leśnym przez osoby prawne
Zgłoszenie powstania obowiązku w podatku od nieruchomości przez osoby prawne
Zgłoszenie powstania obowiązku w podatku rolnym przez osoby prawne
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego
Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu – niefigurowaniu w ewidencji podatków
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości/ o wysokości zaległości podatkowych podatnika/ o wysokości zobowiązań podatkowych spadkobiercy/ o wysokości zaległości zbywającego
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy.
Ustalenie numeru porządkowego dla budynku
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
Wydanie decyzji środowiskowej
Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy
Podatek od środków transportowych
Udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów
Wniosek o udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego Gminy Ozimek
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Korekta informacji w sprawie podatku leśnego
Korekta informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Korekta informacji w sprawie podatku rolnego
Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi gminne
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego
Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby fizyczne
Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby prawne
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu – niefigurowaniu w ewidencji podatków