Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw rok 2017 1257, z późn. zm.) - Art. 123 
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dziennik Ustaw rok 2018 121 z późn zm.) – Art. 93 – 95 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663) 
  • Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku dotyczące obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu decyzje o warunkach zabudowy
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy może być złożony w formie:

-  pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Parter pok.21

-  elektronicznej na adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl lup poprzez platformę e- PUAP  na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy winien zawierać określenie:

  1. Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności podziału z miejscowym planem

    zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy

 

  1. Kopię mapy zasadniczej, w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej,

    uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu

 

Wniosek o wstępny projekt podziału działki powinien zawierać:

 

- granice nieruchomości podlegającej podziałowi

- oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru

nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych

dokumentów określających stan prawny nieruchomości

- powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi

- naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek

gruntu

- przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do

wydzielenia działek gruntu

- przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej

propozycje sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek

gruntu do drogi publicznej

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Wydanie postanowienia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki

 

Sposób załatwienia.

Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu z decyzją o warunkach zabudowy

Tryb odwoławczy

Od postanowienia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, Ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia

Opłata za odwołanie
Uwagi

Janina Grajoszek/p.o. Kierownika referatu

Joanna Zielińska inspektor ds. budownictwa

pok. 223

tel. 77 46 22 856-3