Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

- art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096) 

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, (wyłącznie, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą) powinno zawierać następujące informacje:

  1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
  2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa ma/mają być usunięte.

 

Do wniosku należy załączyć:

- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości,

- zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew (jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność), 

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłata skarbowa:

- 17 zł za pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.  (Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu):

- 17 zł za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek Gminy Ozimek: siedziba Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B – Bank Spółdzielczy Leśnica o/Ozimek Nr konta: 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.

za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Termin załatwienia sprawy

Do 35 dni (21 dni na dokonanie oględzin, 14 dni od dokonania oględzin na wniesienie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej).

 

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w palcówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa - dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew organ w drodze postanowienie nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
Nałożenia przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa/drzew przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków realizuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwodu pnia na wysokości 5 cm nie przekraczają: 

  • 80 cm- w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Usunięcie drzewa/drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin drzewa/drzew przeprowadzonych na podstawie dokonanego zgłoszenia. 

 

W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu bez zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia. 

 

W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, usunięcie drzewa/drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa/drzew. 

 

Organ może, przed upływem 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa/drzew.  Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

 

Organ wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie, wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia. 

 

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku gdy: 

  • drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
  • drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony przyrody,
  • w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu. 

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ZGK)

pok. 218

tel. 77 46 22 63