Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw rok 2017 1257, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw rok 2018 1044 z późn. zm.).
  • Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku dotyczące obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego może być złożony w formie:

-  pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Parter pok.21

-  elektronicznej na adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl lup poprzez platformę e- PUAP  na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego winien zawierać:

  1. Dane wnioskodawcy.
  2. Określenie przedmiotu wniosku tj. numeru ewidencyjnego działki, kartę mapy, obręb, ( wskazana kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczoną nieruchomością o której mowa we wniosku)
  3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata skarbowa – czynności urzędowe od wydania zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  - 17 zł

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, Ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Oddział Ozimek, nr rachunku bankowego: 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

 

Sposób załatwienia.

 

Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie

Opłata za odwołanie
Uwagi

Janina Grajoszek/p.o. Kierownika referatu

Joanna Zielińska inspektor ds. budownictwa

pok. 223

tel. 77 46 22 856-7