Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ozimek, dnia


imię, nazwisko, adres


ew. nr tel.


BURMISTRZ OZIMKA
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 OZIMEK


WNIOSEK
O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI /DZIAŁEK/ W
GMINY OZIMEK

Proszę o wydanie zaświadczenia na jakie cele przeznaczona jest działka(i) nr karta mapy położona w miejscowości

Zaświadczenie niezbędne jest w celu przedłożenia w:

( np. w Kancelarii Notarialnej, Banku … )

Załączniki:

Wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku podziału działki

Forma odbioru zaświadczenia