Stwierdzenie nadpłaty w podatku

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
  1. Rozdział 9 (art. 72-80), art. 207 i 201 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., ustawy Ordynacja podatkowa.
Wymagane wnioski
  1. Wniosek skierowany do Burmistrza Ozimka.
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
O każdym braku możliwości załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Nadpłata powstaje z dniem:

1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od  

    należnej;

2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od

    należnej;

3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego  

    odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona  

    nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od  

    wysokości pobranego podatku;

5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji  

    o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość

    zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została

    określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

 

1) 30 dni od dnia wydania nowej decyzji - jeżeli nadpłata powstała w związku z

    uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji;

2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej  

    wysokość nadpłaty;

Zwrot nadpłaty następuje:

 

1) w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do  

    posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie

    oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez   

    podatnika, płatnika lub inkasenta;

2) w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do  

    posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie  

    oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w

    spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub

    inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent  

    zażądają zwrotu nadpłaty w kasie.

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Roman Bajorek – inspektor ds. wymiaru podatków

tel. 77 46 22 823

e-mail: r.bajorek@ugim.ozimek.pl

I piętro – pokój 107