Zgłoszenie powstania obowiązku w podatku rolnym przez osoby prawne

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
Wymagane wnioski
  1. Wypełniony formularz deklaracji na podatek rolny DR-1.
  2. Dokumenty potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej, zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

Deklarację należy złożyć w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Sprawdzenie deklaracji pod względem formalno-rachunkowym oraz wprowadzenie przypisów zobowiązań podatkowych z danych zawartych w deklaracjach podatkowych, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od ich złożenia.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Roman Bajorek – inspektor ds. wymiaru podatków

tel. 77 46 22 823

e-mail: r.bajorek@ugim.ozimek.pl

I piętro – pokój 107