Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby prawne

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Wymagane wnioski

Ulgi podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą bądź działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa:

 

 1. Wniosek podatnika.
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) - w przypadku ubiegania się
  o pomoc de minimis,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 29.03.2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.) – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis ,
 4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
  w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis,
 5. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, stanowiący załącznik do Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 121 , poz. 810) - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
 6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
  2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenie RM z dnia 29.03.2010 r. poz. 312, z późn. zm.) – w przypadku ubiegania o pomoc inną niż pomoc de minimis,
 8. Informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy – w przypadku ubiegania się
  o pomoc inną niż pomoc de minimis.
 9. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli są wymagane) - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis,
 • Dokumenty wskazujące na wystąpienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.
 • Dokumenty obrazujące sytuacje ekonomiczno - finansową podatnika.
 1. Inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie wniosku.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
 1. Bez opłat.
 2. 10,00 zł w przypadku wniosku o umorzenie kosztów upomnienia.
Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie
Uwagi
 1. Roman Bajorek – inspektor ds. wymiaru podatków

tel. 77 46 22 824

e-mail: r.bajorek@ugim.ozimek.pl      

I piętro – pokój 106