Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.).
 • Uchwała Nr LII/340/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 11.07.2018r. poz. 2116)
 • Uchwała Nr LII/341/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 03.07.2018r. poz. 1951)
Wymagane wnioski
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży złożony w formie:
 • pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Parter 21
 • elektronicznej w formie skanu podpisanego wniosku na adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl lub poprzez platformę e-PUAP na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.
  1. W przypadku spółek cywilnych wniosek podpisują wszyscy wspólnicy spółki.
  2. W przypadku spółek prawa handlowego wniosek podpisują osoby wymienione w KRS jako upoważnione do reprezentacji.
  3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65)
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
 1. Opłata za pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) – 17 zł.
 2. Opłaty roczne za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży alkoholu, wynoszą:
 • zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525,00 zł
 • zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł
 • zwierających powyżej 18% alkoholu - 2.100,00 zł.
 1. Opłaty wnosi się na rachunek Gminy Ozimek przed wydaniem zezwolenia.
 2. W roku nabycia zezwolenia bądź utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 3. W kolejnych latach ważności zezwolenia opłaty wynoszą:
 • dla napojów o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa - 1,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, jeśli wartość przekroczyła 37.500,00 zł
 • dla napojów o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) – 1,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, jeśli wartość przekroczyła 37.500,00 zł
 • dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 2,7% wartości sprzedaży w roku poprzednim, jeśli wartość przekroczyła 77.000,00 zł
 1. Jeśli wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyły wartości podanych w pkt 5, opłaty w kolejnych latach ważności zezwoleń wnoszone są w wysokości podanej w pkt 2.
 2. W kolejnych latach opłaty są dokonywane w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Burmistrz Ozimka wydaje w formie decyzji na wniosek przedsiębiorcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Ozimku Nr LII/340/18 i Nr LII/341/18 z dnia 25 czerwca 2018r. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Burmistrz Ozimka wydaje na okres 6 lat.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Ozimka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Justyna Matysek – insp. ds. gospodarki lokalowej

II piętro – pokój nr 222

tel.: 77 46 22 855