Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

- Ustawa z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. z 2018 r., poz.1945) art.59, art.60, art.64)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j.Dz.U z 2018 r.,poz.1044).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. nr 164, poz. 1588).

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.2017 r.poz. 1405 z późn. zm).

 

Informacje dodatkowe

Ubiegając się o warunki zabudowy dla budowy obiektu budowlanego należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

- Należy upewnić się, czy teren dla którego Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, gdyż ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji następuje dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. ( Informacje na temat obszarów objętych planami miejscowymi wraz ze stosownymi numerami uchwał uzyskać można w Systemie Informacji Przestrzennej UGIM Ozimek.

- W sytuacji, gdy dla terenu objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Inwestor występuje bezpośrednio o pozwolenie na budowę bądź zgłasza budowę w Starostwie Powiatowym w Opolu w oparciu o ustalenia miejscowego planu.

- Nie można ustalić zabudowy dla terenu, który stanowi grunt leśny, rolny ( który wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne). Przeznaczenie gruntów leśnych, rolnych na cele nieleśne nierolnicze dokonuje się wyłącznie w procedurze uchwalania bądź zmiany miejscowego planu.

- Inwestor powinien upewnić się czy planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i czy nie wymaga uzyskania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż przedmiotową decyzję należy uzyskać przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wymagane wnioski
 1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ( druk do pobrania w referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy pokój nr 223 ).
 2. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, ( min. 50 m wokół wnioskowanego terenu ) w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1:2000. ( 2 egzemplarze). Mapa do uzyskania w Starostwie Państwowym w Opolu, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Plac Wolności 7/8.
 3. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem, w przypadku terenu nieuzbrojonego.
 4. Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej , jeżeli strona działa przez pełnomocnika .
 5. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Informacje dodatkowe -  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, obejmujący teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać;
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:

- określenie zaopatrzenia na wodę energię oraz sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków

- określenie zapotrzebowania innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania ternu,

- charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,

- dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może być złożony w formie :

- pisemnej w Biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B,              46-040 Ozimek, parter pok. 21,

- elektronicznej na adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl lub przez platformę e-PAAP na adres skrytki: /7 dw939shyw/SkrytkaESP.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Wniosek papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
 1. Za dokument stwierdzający pełnomocnictwo – 17 zł.
 2. Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 107 zł.
 3. Za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - 56 zł.
Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Ozimka. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej , który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postepowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania ( art. 130 § 4 KPA).

Opłata za odwołanie
Uwagi

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy  pok. 223 II piętro

 

Janina Grajoszek  p.o. Kierownika referatu

Joanna Zielińska  inspektor do sp. budownictwa