Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca
 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

TREŚĆ

Dla inwestycji polegającej na (określić pełny zakres projektowanego zamierzenia inwestycyjnego):


na terenie nieruchomości położonej w przy ul. na działkach nr ewid  w obrebie  w granicach  oznaczonych linią ciągłą (żółtą) i literami /cyframi /  na załączonej mapie  w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 –  ( Załącznik nr 1 do wniosku).


Jednocześnie na tej samej mapie określono linią przerywaną (koloru)  granice obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać (Art. 52.2. Ustawy z 2018, poz. 1945 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

  • obszar objęty wnioskiem, linią ciągłą koloru i literami/cyframi/
  • określenie powierzchni podlegającej przekształceniu, linia ciągła koloru

Załącznik nr 1 obejmuje obszar, który poddany zostanie analizie ( w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.03 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) cyt.: „ na kopii mapy, o której mowa w Art. 52 ust.2 pkt.1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej jednak niż 50 m”. 

 

Opis inwestycji

1. Stan istniejący terenu inwestycji i jego otoczenia:

powierzchnia terenu inwestycji m2

Istniejąca zabudowa przeznaczona do rozbiórki / adaptacji ,  istniejące zagospodarowanie terenu, zieleń, istniejące urządzenia wodne, systemy melioracji itp.:

opis otoczenia terenu 

 2. Informacje na temat stanu prawnego terenu inwestycji  ( nieobowiązkowo) uproszczony wypis  z ewidencji gruntów, nr obrębu, nr działki. ew. właściciele i użytkownicy wieczyści – ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących gruntów rolnych i leśnych

3. Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji ( w oparciu o informacje przedstawione w formie opisowej i graficznej – załącznik nr 2 do wniosku).

3.1. Charakterystyka funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

(zabudowa m. jednorodzinna, zagrodowa, usługowo – handlowa itp ) ( rodzaj budynku np. jednorodzinny, usługowy ) ( rodzaj zabudowy np. wolnostojąca, szeregowa)  rodzaj dachu : (dwuspadowy, wielospadowy, płaski ),   podpiwniczenie , projektowana lokalizacja  w granicy  itp. … )

3.2. charakterystyczne dane dot. inwestycji: 

- powierzchnia zabudowy m2
- liczba kondygnacji nadziemnych / max. wysokość / m
- liczba kondygnacji podziemnych, % podpiwniczenia / %
- powierzchnia całkowita podziemna/nadziemna / m2
- kubatura m3
- liczba mieszkań szt.

- powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji (ew. udział procentowy )

- powierzchnia sprzedaży powyżej / poniżej 2000 m²
( uwaga: dotyczy funkcji usługowo – handlowej )

3.3 . przewidywana liczba miejsc postojowych ( łącznie w garażu i naziemne )

3.4. charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko
( emisja pyłów , gazów, zapachów, promieniowanie, wibracje , hałas inne )

Zasięg strefy uciążliwości:

 3.5. dojazd do planowanej inwestycji – dostęp do drogi publicznej

Istniejący

Projektowany

3.6. przewidywane zaopatrzenia w media  / np. na dobę, na miesiąc , itp.

- woda  z wodociągu miejskiego
z ujęcia własnego
- ścieki   do kanalizacji miejskiej
do zbiorników bezodpływowych, szamba
do oczyszczalni na terenie inwestycji
- energia cieplna  z sieci miejskiej
z własnego źrodla ciepła
- energia elektryczna  z sieci miejskiej
inne

- inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, w tym sposób odprowadzania wód opadowych, ścieków przemysłowych i unieszkodliwianie odpadów.

 

Opłata skarbowa – wnoszona na konto urzędu lub w kasie urzędu właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.
Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie budownictwa mieszkaniowego.

Opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł, za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje:
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1:
Mapa w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
Załącznik 2:
Graficzna informacja dotycząca ogólnej charakterystyki planowanej inwestycji
PODSTAWA PRAWNA
  • Art. 52.2. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
INFORMACJE DODATKOWE
  1. Wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać więcej niż 3,5MB.