Wydanie decyzji środowiskowej

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

- art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 72 ust. 1, art 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82 ust. 1, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek oraz:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:  karta informacyjna przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (4  x wersja elektroniczna), zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

 

 1. a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

 

 1. b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, 
 2. c) rodzaju technologii, 
 3. d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
 4. e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, 
 5. f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 
 6. g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
 7. h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
 8. i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 
 9. j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej. 

2) w przypadku   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w 4 egzemplarzach) wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (4 x wersja elektroniczna) 

3)
 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w 1 egzemplarzu). 

4) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, której mowa w pkt 3 -  mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w 1 egzemplarzu). 

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument (np. wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych oraz wykaz podmiotów ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków), wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w 1 egzemplarzu), przy czym: 
- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy ooś, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a ustawy ooś oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy ooś oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 ustawy ooś, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne, 
- jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 4-5 ustawy ooś oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 ustawy ooś. 

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na postawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji 

8) pełnomocnictwo w oryginalne lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata skarbowa:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - 205,00 zł.;
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej

 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek Gminy Ozimek: siedziba Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. ks. J. Dzierżona 4B – Bank Spółdzielczy Leśnica o/Ozimek Nr konta: 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002.

za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Termin załatwienia sprawy
 • Do 60 dni (zgodnie z art. 35 § 5 kpa – do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Termin uzależniony jest:

 • - od rodzaju postępowania, w wyniku którego, zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub zostanie stwierdzony brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • - od uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień 

 

Sposób załatwienia.

 1. Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ZGK)

pok. 219

tel. 77 46 22 864