Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości/ o wysokości zaległości podatkowych podatnika/ o wysokości zobowiązań podatkowych spadkobiercy/ o wysokości zaległości zbywającego

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane wnioski

Podanie o wydanie zaświadczenia (wzór stanowi załącznik do procedury), dowód wniesienia opłaty

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowej –  opłata skarbowa 21 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia  w sprawach wymienionych w art. 2  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby wymienione w art. 7 ww. ustawy.

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie  albo postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia  lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez Wnioskodawcę  wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści można złożyć zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie (Burmistrza Ozimka).

Opłata za odwołanie
Uwagi

Stanisławska Ewa – insp. ds. księgowości podatkowej (dotyczy osób fizycznych)

tel. 77 462 28 26

e-mail: e.stanislawska@ugim.ozimek.pl

 

Rojek – Nawarowska Karolina – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego (dotyczy osób prawnych)

tel. 77 462 28 25

e-mail: k.nawarowska@ugim.ozimek.pl