Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

DO BURMISTRZA OZIMKA


(miejscowość i data)


Do Burmistrza Ozimka

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości/ o wysokości zaległości podatkowych podatnika/ o wysokości zobowiązań podatkowych spadkobiercy/ o wysokości zaległości zbywającego


Dane dotyczące:
wnioskodawcy

DANE IDENTYFIKACYJNE

Osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność gospodarczą, podają NIP. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej podają PESEL.

NIP

PESEL

REGON

DATA URODZENIA

Nazwisko i imię lub pełna nazwa podatnika

ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu/adres e-mail

Dane dotyczące:

DANE IDENTYFIKACYJNE

Osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność gospodarczą, podają NIP. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej podają PESEL.

NIP

PESEL

REGON

DATA URODZENIA

Nazwisko i imię lub pełna nazwa podatnika

ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu/adres e-mail

Proszę o wydanie zaświadczenia:

Proszę o udzielenie informacji:(właściwe zaznaczyć - jeśli informacja jest żądana)

  1. czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
  2. dotyczących:

Powyższe zaświadczenie niezbędne jest do przedłożenia

Proszę o wydanie egzemplarzy zaświadczenia (każdy egzemplarz jest płatny osobno)

Zaświadczenie odbiorę:

Adres skrytki e-PUAP

W załączeniu:

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 21,00 zł