Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.);
 • Uchwała Rady Miejskiej nr LII/342/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ozimek oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 350);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.  w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o  pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z dnia 28.06.2014 r.).
Wymagane wnioski

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny złożony w formie:

 • pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, parter 21
 • elektronicznej w formie skanu podpisanego wniosku na adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl lub poprzez platformę e-PUAP na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek może złożyć:

 • osoba fizyczna;
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 • osoba prawna;
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Rodzaje ulg, o jakie może się ubiegać wnioskodawca (do wskazania we wniosku):

 • umorzenia należności w całości lub części;
 • odroczenia terminu spłaty należności z zastrzeżeniem, iż okres odroczenia terminu płatności należności nie może przekroczyć 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin odroczenia płatności może być udzielony na okres dłuższy niż 36 miesięcy;
 • rozłożenia na raty należności z zastrzeżeniem, iż okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może przekroczyć 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres spłaty należności rozłożonej na raty może być udzielony na okres dłuższy niż 36 miesięcy.

Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na zaistnienie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą:
 • oświadczenie o stanie majątkowym wypełnione w części I, II oraz IV. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do procedury,
 • dokumenty potwierdzające zasadność ubiegania się o ulgę, tj.:
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja z urzędu pracy o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne),
 • kopie rachunków/wydatków, m.in. opłat za mieszkanie lub inny zajmowany lokal, prąd, inne zobowiązania, np. kredyty, pożyczki,
 • decyzje o przyznanej pomocy materialnej z Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ na rozpatrzenie sprawy, np. dokumentacja medyczna w przypadku chorób.

 

 1. w przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą, oprócz informacji wskazanych w pkt 1 ponadto:
 • oświadczenie o stanie majątkowym wypełnione w części I, II, III, IV. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do procedury,
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów,
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 •  oświadczenia o otrzymaniu /nieotrzymaniu pomocy de minimis.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanych     w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz  w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej   w tym okresie, albo oświadczenia  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.  w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o  pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810),
 • oświadczenia Wnioskodawcy w zakresie ustalenia powiązań z innymi przedsiębiorstwami,
 • informację o łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału,
 • oświadczenie o otrzymaniu /nieotrzymaniu pomocy de minimis.

 

 1. w przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej:
 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości,
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie  z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat)
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy,
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji,
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ  na rozpatrzenie sprawy,
 • oświadczenie podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W przypadku ubiegania się osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej  nieposiadającej osobowości prawnej o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji i oświadczeń, o których mowa powyżej w części 2.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy:

Sprawy o udzielanie ulg załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,     a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielanie ulg możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika. Informacja o podjęciu decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi
 • dla należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów mieszkaniowych

Justyna Matysek – insp. ds. gospodarki lokalowej

II piętro – pokój nr 222

tel.: 77 46 22 855

 • dla należności cywilnoprawnych za wyjątkiem czynszów mieszkaniowych

       Katarzyna Błach– insp. ds. księgowości budżetowej

       II piętro – pokój nr 214

       tel.: 77 46 22 845