Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku z decyzją o warunkach zabudowy.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Art. 123.

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) - Art. 93 - 95.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663).

 

Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku dotyczące obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu decyzje o warunkach zabudowy

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie postanowienia może być złożony w formie:

-  pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Parter pok.21.

-  elektronicznej na adres email: sekretariat@KARTA ugim.ozimek.pl lub poprzez platformę e- PUAP  na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o wydanie postanowienia winien zawierać określenie:

  1. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku,
  2. przedmiotu wniosku - miejscowość / obręb, karta mapy, nr działki ewidencyjnej, ulica,
  3. osoby właściciela,
  4. celu podziału,
  5. określenie sposobu dostępu nowo projektowanych działek do drogi publicznej.
Wymagane załączniki
  1. Wypis z katastru nieruchomości wraz z kopią mapy katastralnej, obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
  2. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
  3. Pozwolenie o którym mowa w art. 96 ust. 1a ww. ustawy w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
  4. 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, a w przypadku gdy postanowienie nie może być wydane w tym terminie, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni  o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim postanowienie zostanie wydane. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.

 

Sposób załatwienia:

Wydanie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy.

Tryb odwoławczy

Na wydane postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Burmistrza Ozimka w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o wydanie postanowienia wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

Opłata za odwołanie
Uwagi

(Janina Grajoszek

Inspektor ds. budownictwa)

pok. 223

tel. 77 46 22 856