Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie postanowienia opisującego zgodność wstępnego projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Miejscowość: Data:
Wnioskodawca

Dane osobowe

Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:

Adres zamieszkania

Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:

Kontakt

Telefon:
Email:

Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

TYTUŁ

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZGODNOŚCI WSTEPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

TREŚĆ

Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wnoszę o zaopiniowanie przedstawionego wstępnego projektu podziału nieruchomości, obejmującego wchodzące w skład nieruchomości działki, oznaczone geodezyjnie nr w obrębie ewidencyjnym przy ulicy w na działki:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność

i posiada w Sądzie Rejonowym w Opolu urządzoną księgę wieczystą KW nr

Data wydania i numer decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli taka
decyzja została wydana dla obszaru objętego podziałem i obowiązuje w dniu złożenia niniejszego wniosku:
(podać w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

Celem podziału w/w nieruchomości jest:

Wydzielenie działek pod zabudowę inną niż mieszkaniową:
Drogi publiczne:
nr działki , nr sąsiedniej nieruchomości
Inne:

Określenie sposobu dostępu nowoprojektowanych działek do drogi publicznej (dostęp bezpośredni, pośredni ,wydzielenie działki pod drogę wewnętrzną lub ustanowienie służebności dojazdu).

Uzyskanie pozytywnej opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości
- z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- z przepisami odrębnymi, lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
upoważnia do wystąpienia o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1:
Aktualne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
Załącznik 2:
Aktualny wypis z rejestru gruntów.
Załącznik 3:
Decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku (załączyć kopię - w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
Załącznik 4:
Wstępny projekt podziału, opracowany na kopii mapy zasadniczej – po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania i Urzędu (min. 3 egzemplarze).
Załącznik 5:
W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku lub stosowne zaświadczenie potwierdzające istnienie (w linii projektowanej granicy) ściany o której mowa wyżej (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).
Załącznik 6:
W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy projektowane linie graniczne przebiegają w odległości mniejszej niż 4 m od ściany istniejącego budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi lub mniejszej niż 3 m w przypadku budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych oraz gdy projektowana granica przebiega bezpośrednio przy ścianie budynku, należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające, że wnioskowany podział jeszt zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego (podpisane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).
PODSTAWA PRAWNA
  • art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
INFORMACJE DODATKOWE
  1. Wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać więcej niż 2,5MB.