Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 3. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
Wymagane wnioski
 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IPN-1.
 2. Dokumenty potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, postanowienie sądowe, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej, zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, itp.

 

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie
Uwagi
 1. Urszula Sklorz – inspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Antoniów, Chobie, Nowa Schodnia, Pustków, Jedlice, Szczedrzyk).

tel. 77 46 22 827

e-mail: u.sklorz@ugim.ozimek.pl

I piętro – pokój 112

 

 1. Grażyna Pańczyk – inspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Grodziec, Krzyżowa Dolina, Ozimek)

tel.: 77 46 22 827

e-mail: g.panczyk@ugim.ozimek.pl

I piętro – pokój nr 112

 

 1. Paulina Kierys – podinspektor ds. wymiaru podatków

(Dla miejscowości: Biestrzynnik, Dylaki, Krasiejów, Mnichus, Schodnia)

tel.: 77 46 22 829

e-mail: p.kierys@ugim.ozimek.pl        

I piętro – pokój 112