Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Zgłoszenie Podatku od Nieruchomości od osób fizycznych

dnia


(Nazwa firmy lub imię i nazwisko)


(adres)


(NIP lub PESEL)*

Do
Burmistrza Ozimka


Informuję, iż na podstawie (nazwa i rodzaj dokumentu) z dnia dokonano zbycia wszystkich nieruchomości/gruntów położonych na terenie gminy Ozimek tj.(podać adres nieruchomości, obręb i nr działki)


* - NIP – dla osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność gospodarczą,
* - PESEL – dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.