Podatek od środków transportowych

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Wymagane wnioski

1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (stanowi zał. nr 1 do karty usługi)

2. Załącznik do deklaracji DT-1 – DT-1A (zał. nr 2 do karty usługi)

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Deklarację na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem należy składać do 15 lutego każdego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.  

Sposób załatwienia. Deklarację należy odpowiednio skorygować w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Karolina Rojek - Nawarowska

z-ca Kierownika Referatu Finansowego

tel. 77 462 28 25

e-mail: k.nawarowska@ugim.ozimek.pl