Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Art. 123 §1 i §2.

 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) - Art. 47a ust. 4, ust. 5.

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie postanowienia może być złożony w formie:

-  pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Parter pok.21.

-  elektronicznej na adres email: sekretariat@KARTA ugim.ozimek.pl lub poprzez platformę e- PUAP  na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o wydanie postanowienia winien zawierać określenie:

  1. danych osoby / właściciela umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku,
  2. przedmiotu wniosku - miejscowość / obręb, karta mapy, nr działki ewidencyjnej, ulica.
Wymagane załączniki
  1. Kopia mapy z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego budynku.
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy - do druku
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, a w przypadku gdy sprawa nie może być załatwiona w tym terminie, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni  o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim sprawa zostanie załatwiona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.

 

Sposób załatwienia:

  1. Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.
Tryb odwoławczy

Na wydane zawiadomienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

 

W przypadku bezczynności Organu w sytuacji złożenia wniosku o wydanie postanowienia wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

Opłata za odwołanie

Bolesław Czyżewski

Inspektor ds. gospodarki gruntami

pok. 221

tel. 77 46 22 854

Uwagi