Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw rok 2018 1945), art. 30 ust.1.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw rok 2017 1257, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw rok 2018 1044 z późn. zm.).
 • Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku dotyczące obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być złożony w formie:

-  pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Parter pok.21

-  elektronicznej na adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl lup poprzez platformę e- PUAP  na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien zawierać:

 1. Dane wnioskodawcy.
 2. Określenie przedmiotu wniosku tj. numeru ewidencyjnego działki, kartę mapy, obręb. ( wskazana kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczoną nieruchomością o której mowa we wniosku)
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata skarbowa – czynności urzędowe od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.Za wydanie wypisu:

 1. do 5 stron – 30 zł
 2. powyżej 5 stron – 50 zł.
 3. Za wydanie wyrysu:
 4. a) za każdą wchodzącą w skład  wyrysu pełną lub rozpoczętą cześć

              odpowiadającą formatu A4 – 20 zł

 1. nie więcej niż 200 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub przelewem na konto : Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Oddział Ozimek,  nr rachunku bankowego: 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002. Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w podstawowej wysokości 70 zł. Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku 

 

Sposób załatwienia.

 

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie

Opłata za odwołanie
Uwagi

Janina Grajoszek/p.o. Kierownika referatu

Joanna Zielińska inspektor ds. budownictwa

pok. 223

tel. 77 46 22 856-7