Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

 

 

Ozimek , dnia 

Imię i Nazwisko

Ulica

Miejscowość, Kod pocztowy

Nr tel

 

BURMISTRZ OZIMKA
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 OZIMEK

Zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.) proszę o wydanie wypisu i wyrysu* z aktualnie obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek dla działki /ek/  oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntów:

z karty mapy położonych w miejscowości:

obręb 

 

Forma odbioru dokumentu:

Kopia mapy obejmującej przedmiotową działkę lub działki:

 

POUCZENIE:

Do wniosku można dołączyć załączniki w postaci kopii map obejmujących przedmiotową działkę lub działki.

 

Przy odbiorze pisma należy dokonać w kasie opłaty skarbowej w wysokości:

od wypisu ze studium

  • do 5 stron - 30zł
  • powyżej 5 stron - 50zł

od wyrysu ze studim

  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł
  • nie więcej niż 200zł.

Podstawą do poboru opłaty skarbowej jest ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.).

 

* w razie rezygnacji z wyrysu – proszę o skreślenie słów „i wyrysu”