Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

Ozimek, dnia


Imię i Nazwisko


Ulica


Miejscowość, Kod pocztowy


Telefon kontaktowy


Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

Zgodnie z art. 30 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.) proszę o wydanie wypisu i wyrysu * z aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki /ek/ oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntów:

z karty mapy

położonych w miejscowości:

obręb

Forma odbioru dokumentu :

POUCZENIE:

Do wniosku można dołączyć załączniki w postaci kopii map obejmujących przedmiotową działkę lub działki.


Przy odbiorze pisma należy dokonać w kasie opłaty skarbowej w wysokości:

od wypisu z planu:

do 5 stron - 30zł

powyżej 5 stron- 50zł

od wyrysu z rysunku planu:

za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł

nie więcej niż 200zł.

Podstawą do poboru opłaty skarbowej jest ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.).

* w razie rezygnacji z wyrysu – proszę o skreślenie słów „i wyrysu”