Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
telefon: 77 462 28 00 fax: 77 462 28 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - Art. 123.

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) - Art. 93 - 99.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 268, poz. 2663).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie decyzji może być złożony w formie:

-  pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Parter pok.21

-  elektronicznej na adres email: sekretariat@KARTA ugim.ozimek.pl lub poprzez platformę e-PUAP  na adres skrytki: /7dw939shyw/SkrytkaESP .Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

Wniosek o wydanie decyzji winien zawierać określenie:

 1. danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej decyzji w sposób i w formie wskazanej we wniosku,
 2. przedmiotu wniosku - miejscowość, nr księgi wieczystej, obręb, karta mapy, nr działki ewidencyjnej,
 3. osoby właściciela,
 4. wydanego postanowienia nt. wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 5. określenie sposobu dostępu nowo projektowanych działek do drogi publicznej,
 6. oświadczenie o ewentualnym zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.
Wymagane załączniki
 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4. ww. ustawy.
 2. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
 3. Wykaz zmian gruntowych.
 4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
 5. Mapy z projektem podziału – 1 egzemplarz dla Gminy Ozimek, 2 egzemplarze dla Starostwa Powiatowego w Opolu + po 1 egz. dla każdego współwłaściciela.
 6. Właściciele albo użytkownicy wieczyści składający zgodny wniosek o połączenie i podział ich nieruchomości, dołączają, złożone w formie aktu notarialnego, zobowiązanie do dokonania zamiany - art. 98b. ustawy o gospodarce gruntami.
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące od daty wpływu wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. W przypadku, gdy decyzja nie może być wydana w tym terminie, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim decyzja zostanie wydana. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu.

 

Sposób załatwienia:

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Burmistrza Ozimka w terminie 14 dni od jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

 

W przypadku bezczynności Organu, w sytuacji złożenia wniosku o wydanie decyzji, wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi. Wniesienie skargi na bezczynność nie wymaga wcześniejszego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Wniesienie skargi na bezczynność nie jest ograniczone terminem.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Bolesław Czyżewski

Inspektor ds. gospodarki gruntami

pok. 221

tel. 77 46 22 854