Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Ozimek, dnia 

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Numer telefonu:BURMISTRZ OZIMKA
ul. ks. Jana Dzierżona 4 B
46-040 OZIMEK


WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI


Etap I. Wystąpienie o wydanie opinii w formie postanowienia na temat wstępnego projektu podziału nieruchomości.

Na podstawie art. 93  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnoszę o wydanie postanowienia na temat wstępnego projektu podziału nieruchomości położonej w miejscowości przy ulicy:

Oznaczonej jako dz.nr.
km:
obręb:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność:

Dla której prowadzona jest księga wieczysta nr:
Załączony wstępny projekt podziału nieruchomości sprorządzony został przez geodetę uprawnionego:    nr uprawnień
Celem podziału jest:

Określenie sposobu dostępu nowo projektowanych działek do drogi publicznej
(dostęp bezpośredni, wydzielenie działki pod drogę wewnętrzną lub ustanowienie służebności przejazdu):Załącznik 1. Wypis z katastru nieruchomości wraz z kopią mapy katastralnej, obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
Załącznik 2. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt 2 ww. ustawy.
Załącznik 3. Pozwolenie o którym mowa w art. 96 ust. 1a ww. ustawy w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Załącznik 4. 3 egzemplarze wstępnego projektu podziału, z wyjątkiem podziałów o których mowa w art. 95 ww. ustawy.