Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Ozimek, dnia

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Numer telefonu:BURMISTRZ OZIMKA
ul. ks. Jana Dzierżona 4 B
46-040 OZIMEK


WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI


Wystąpienie o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Na podstawie art. 96 i art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnoszę o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości położonej w

Oznaczonej jako dz.nr.
km:
obręb:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność:

Dla której prowadzona jest księga wieczysta nr:
Załączony projekt podziału nieruchomości sporządzony został w oparciu o postanowienie Burmistrza Ozimka numer z dnia

Określenie sposobu dostępu nowo projektowanych działek do drogi publicznej
(dostęp bezpośredni, wydzielenie działki pod drogę wewnętrzną lub ustanowienie służebności przejazdu):


Równocześnie oświadczam(y), że zrzekam(y) się prawa wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.1

Załącznik 1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
Załącznik 2. Wykaz zmian gruntowych.
Załącznik 3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż wksiędze wieczystej.
Załącznik 4. Mapy z projektem podziału – 1 egzemplarz dla Gminy Ozimek, 2 egzemplarze dla Starostwa Powiatowego w Opolu + po 1 egz. dla każdego współwłaściciela
Załącznik 5. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4. ww. ustawy