Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

 

Miejscowość: Data

Imiona i Nazwisko wnioskodawcy:

Adres do korespondencji:

Nr dowodu osobistego:

Nr telefonu:

 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY

 

Zaświadczenie proszę wydać w oparciu o akt

Imię
Nazwisko rodowe
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL

Imię
Nazwisko rodowe
Data zawarcia małżeństwa
Miejsce zawarcia małżeństwa
PESEL
Imię osoby zmarłej
Nazwisko osoby zmarłej
Data zgonu
Miejsce zgonu
PESEL
Zaświadczenie pobieram w celu:
Pokrewieństwo wnioskodawcy w stosunku do osoby, której zaświadczenie dotyczy lub uzasadnienie interesu prawnego: 

Zaświadczenie:

 Imię i nazwisko:

stopień pokrewieństwa:

legitymujacego się dowodem osobistym(seria i numer):

 Adres: