Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych


 


Wniosek
o wydanie jednorazowego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

 

zawierających:


1. Przedsiębiorca
(imię i nazwisko/nazwa, siedziba i adres, a w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamiesz.)

 

2. Numer KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer NIP

 

3. Przedmiot działalności gospodarczej


4. Nazwa i miejsce imprezy

 

5. Wnioskowany termin sprzedaży napojów alkoholowych

 

6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

 

Załączniki:

  1. Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych.

  2. Potwierdzenie dokonania opłaty za zezwolenie jednorazowe.