Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:
 


Burmistrz Miasta Ozimek
za pośrednictwem
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu Gminy i Miasta Ozimek
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – 
ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(nazwa planu podana w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu)
 
 W związku z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu zgłaszam następujące uwagi:

Dane nieruchomości: (wypełnić w przypadku uwag dotyczących przeznaczenia indywidualnej nieruchomości):
Dane dotyczące nieruchomości Oznaczenie w projekcie planu terenu planistycznego wraz z jego przeznaczeniem Propozycja wnioskodawcy
adres (dotyczy uwag do projektu planu – pole nieobowiązkowe)
obręb ewidencyjny
nr(y) działki (działek)

Przedstawienie problemu:

Załączniki:
1)
2) 3)
 
Pouczenie: zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Ozimek o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
Informacji o sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w Warszawie udzielają wydziały zagospodarowania przestrzennego w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, tel. 77 462 28 00.