Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o nabyciu na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym

 

Miejscowość:   Data:
Wnioskodawca:
 
Dane osobowe
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
 
 Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ

WNIOSEK O NABYCIU NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ DOTYCHCZAS W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

TREŚĆ

1. Treść wniosku i oświadczenie

Składam wniosek o wydanie zaświaczenia o moim stanie cywilnym, to jest:

Puouczenie:

Zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w posteppowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Oświadczam, że nie istnieją okoliczności mające wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlone w rejestrze stany cywilnego.

2. Sposób odbioru zaświadczenia

Chcę odebrać dokument:

3. Załączniki

Poniżej w formularzu dodaje załączniki:

 DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje:
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1:
Dowód opłaty
Załącznik 2:
inny
INFORMACJE DODATKOWE
  1. Wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać więcej niż 2,5MB.