Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

eWniosek do Rady


(Miejscowość i data)

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA INICJATORÓW :

Nazwisko i Imię:
Adres:
Nr telefonu:


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU


WNIOSEK


Na podstawie § 35 Statutu Gminy Ozimek (Uchwała nr XXVII/180/16 Rady Miejskiej w Ozimku z 26.09.2016) składam wniosek o podjęcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej:

Załączniki:

1. Lista poparcia inicjatywy

2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem