Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Skarga


(Miejscowość i data)

DANE SKARŻĄCEGO:

Nazwisko i Imię:

Adres:

Nr telefonu:


BURMISTRZ OZIMKA
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 OZIMEK


SKARGA

Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) składam skargę na:

Przedmiotem skargi jest:

(zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw lub inne)

Wnoszę o:

Uzasadnienie:

(opisujemy fakty, wskazujemy na nieprawidłowości, powołujemy się na załączone do skargi dokumenty, które uzasadniają złożenie skargi, informujemy o toczącym się postępowaniu administracyjny)Załączniki: