Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o umorzenie podatku zaległości podatkowych - osoby fizyczne

dnia


(Nazwa firmy lub imię i nazwisko)


(adres)


(NIP lub PESEL)*


Do
Burmistrza Ozimka


Proszę o udzielenie pomocy w formie**:

Okres

Rodzaj podatku

Należność główna

Odsetki na dzień złożenia wniosku

Kwota

Należności:

W przypadku rozłożenia na raty należy podać

Propozycje wysokości miesięcznej raty:

Podatek (zaległość podatkowa) + odsetki + opłata prolongacyjna

Proponowane terminy płatności rat

Proponowana ilość rat

PRZEZNACZENIE POMOCY (wypełnia tylko podatnik prowadzący działalność gospodarczą bądź działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa) .

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą bądź działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa należy wskazać właściwe przeznaczenie pomocy, wyszczególnione w art.67b §1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2018r., poz. 800 ze zm.): **1) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r.Dz.U. Nr53 poz.311 ze zm.,

lub

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym- stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. Dz.U. Nr53 poz.311 ze zm.)

Ponadto przedstawić:

-wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

-sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.


1) formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Dz. U. nr 121 , poz. 810),

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.1) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. Dz. U. nr 53 , poz. 312 ze zm.),

2) informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz.404 ze zm.).

Ponadto przedstawić sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości

W przypadkach określonych przepisami prawa należy wskazać odpowiednio program pomocowy lub przepisy prawa wspólnotowego.

Niewskazanie przeznaczenia pomocy lub nieprzedłożenie obowiązujących formularzy wypełnia definicję braków formalnych podania i obliguje organ podatkowy do wezwania Wnioskodawcy w trybie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do ich usunięcia pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Uzasadnienie wniosku (wskazanie przesłanek ważnego interesu strony lub interesu publicznego wraz z ich udokumentowaniem)

Załączniki:

1. Oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BO.0050.34.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. – dotyczy osób fizycznych

2.

3.

4.

5.

* - NIP – dla osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność gospodarczą,

- PESEL – dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

** - zaznaczyć właściwy kwadrat