Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Petycja

Miejscowość: Data:
DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO*

Czy istnieje podmiot trzeci? ****

DANE PODMIOTU TRZECIEGO****
Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

TYTUŁ

PETYCJA

TREŚĆ

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( tj. Dz. U. z 2018 poz.870) żądam / wnoszę o :


na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.Dz. U. z 2018 r., poz.870).

Uwagi :

* w przypadku grupy podmiotów należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą

** wypełnić gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania albo siedziby

*** wypełnić w przypadku składania petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

**** wypełnić w przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego

ZAŁĄCZNIKI


PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( tj. Dz. U. z 2018 poz.870)
  • art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.Dz. U. z 2018 r., poz.870)
INFORMACJE DODATKOWE
  1. Wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać więcej niż 2,5MB.