Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem mpzp bądź jego zmianą

(imię i nazwisko)

(adres)

Ozimek, dnia

ew. nr tel.

BURMISTRZ OZIMKA

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

Ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 OZIMEK


WNIOSEK O USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU

WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI SPOWODOWANEGO UCHWALENIEM MPZP BĄDŹ JEGO ZMIANĄ

(tzw. renty planistycznej)


W związku z planowanym zbyciem nieruchomości działki nr k.m położonej w miejscowości obręb zgodnie z art. 37 ust. 7 w związku z art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust.1,3,4 i 11 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.z 2017 r., poz.1073 z póź.zm. ) wnoszę o ustalenie opłaty planistycznej.