Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Tytuł wykonawczy

 

 

TW-1(3)

TYTUŁ WYKONAWCZY

STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

1. Numer tytułu wykonawczego

2. Data wystawienia

3. Rodzaj dokumentu

4. Numer porządkowy dalszego tytułu wykonawczego2)

5. Cel wydania dalszego tytułu wykonawczego1) 2)

6. Adnotacja dotycząca ponownie wydanego tytułu wykonawczego/ zmienionego tytułu wykonawczego2)

A. DANE ZOBOWIĄZANEGO/ZOBOWIĄZANYCH - MAŁŻONKÓW ODPOWIEDZIALNYCH SOLIDARNIE
A.1.

1. Rodzaj zobowiązanego

2. Rodzaj odpowiedzialności zobowiązanego

3. Imię

4. Nazwisko

4. Nazwa

5. Kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Numer domu

11. Numer lokalu

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

14. Poczta

15. NIP

16. Numer PESEL

17. REGON

 18. Data urodzenia

 19. Imię ojca

 20. Imię matki

21. Numer telefonu

22. Adres e-mail

B. DANE MAŁŻONKA ZOBOWIĄZANEGO (ODPOWIEDZIALNEGO MAJĄTKIEM WSPÓLNYM)
 

1. Imię

2. Nazwisko

3. Kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. Gmina

7. Ulica

8. Numer domu

9. Numer lokalu

10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

12. Poczta

13. NIP

14. Numer PESEL

15. Numer telefonu

16. Adres e-mail

17. Podstawa prawna prowadzenia egzekucji administracyjnej

C. DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
C.1.

1. Imię

2. Nazwisko/Nazwa

3. Kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. Gmina

7. Ulica

8. Numer domu

9. Numer lokalu

10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

12. Poczta

13. NIP

14. Numer PESEL

15. REGON

16. Numer telefonu

17. Adres e-mail

D. DANE ZOBOWIĄZANEGO, U KTÓREGO POWSTAŁ OBOWIĄZEK
  

1. Imię

2. Nazwisko/Nazwa

3. NIP

4. Numer PESEL

5. REGON

E. DANE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
        

1. Akt normatywny

2. Rodzaj należności pieniężnej

3. Podstawa prawna obowiązku

4. Identyfikacja podstawy prawnej obowiązku

5. Data wydania orzeczenia

6. Rodzaj odsetek

7. Stawka odsetek

8. Zabezpieczenie należności pieniężnej hipoteką przymusową lub zastawem i data powstania zabezpieczenia

9. Podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia/ data doręczenia upomnienia/ data doręczenia powiadomienia

10. Kwota kosztów upomnienia

Należności pieniężne są wymagalne i podlegają egzekucji administracyjnej na podstawie art. 2 ustawy oraz na podstawie

11. Inna podstawa prawna

E.1.

1. Kwota należności pieniężnej

2. Data, od której nalicza się odsetki

3. Kwota odsetek na dzień
wystawienia tytułu wykonawczego

4. Data, do której należność
pieniężna może być dochodzona

Data powstania należności pieniężnej/okres, którego dotyczy należność pieniężna

7. Podstawa prawna pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej

5. data/od dnia:

6. do dnia:

F. OZNACZENIE I WNIOSEK WIERZYCIELA
     

1. Nazwa wierzyciela

2. Adres siedziby wierzyciela

3. NIP wierzyciela

4. REGON wierzyciela

5. Nazwa i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną

6. Numer rachunku bankowego

Na podstawie art. 26 ustawy wnoszę o wszczęcie egzekucji administracyjnej

7. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby upoważnionej do
działania w imieniu wierzyciela

G. OZNACZENIE ORGANU LUB ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 7 U ST. 1 P KT 1 LIT. D USTAWY Z DNIA 10 czerwca 2016 r. O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG (Dz. U. poz. 868, z późn. zm.)
G.1. Oznaczenie organu odpowiedzialnego za rozpatrzenie administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej

1. Nazwa organu

2. Adres organu

3. Inne dane kontaktowe

G.2. Oznaczenie organu, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia

1. Nazwa organu

2. Adres organu

3. Inne dane kontaktowe

H. KWOTA KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH
 

Kwota kosztów egzekucyjnych

POUCZENIE

Środkami egzekucyjnymi stosowanymi w egzekucji należności pieniężnych są egzekucje: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz z nieruchomości.


Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków tytuł wykonawczy stanowi podstawę przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z ich majątku wspólnego i ich majątków osobistych.
Jeżeli w części B wpisano dane małżonka zobowiązanego tytuł wykonawczy stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej z majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego zobowiązanego, z wyłączeniem majątku osobistego małżonka wskazanego w części B.


Na podstawie art. 33 § 1 ustawy zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku tytułu wykonawczego prawo zgłoszenia, do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. W przypadku zmienionego tytułu wykonawczego zobowiązanemu nie przysługuje prawo zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.


Zgodnie z art. 36 § 3 ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego obowiązku na zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna na podstawie art.168d § 3 ustawy.

 
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO (TW-1)

Wierzyciel wypełnia pozycje niezaciemnione. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, obowiązkowe jest wypełnienie pozycji dotyczącej:
 • oznaczenia wierzyciela;
 • oznaczenia organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług”;
 • wskazania imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli zobowiązany taki numer posiada;
 • treści podlegającego egzekucji obowiązku, podstawy prawnej tego obowiązku, określenia wysokości należności pieniężnej, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek;
 • wskazania zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń;
 • wskazania podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia należności pieniężnej;
 • wskazania podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
 • daty wystawienia tytułu, podpisu, imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
 • daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawy prawnej braku tego obowiązku;
 • daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
 • daty, do której można prowadzić egzekucję kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP w związku z naruszeniem przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
 • imion i nazwisk oraz adresów wspólników, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej.
W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.
Kwoty należności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i pełnych dziesiątkach groszy
zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.
 
 
 
Część ogólna

W przypadku wystawiania zmienionego tytułu wykonawczego w:
 • poz. 1 – wpisuje się numer zmienianego (dotychczasowego) tytułu wykonawczego;
 • poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego;
 • poz. 3 – zaznacza się kwadrat 2.

W przypadku wystawiania dalszego tytułu wykonawczego/dalszego zmienionego tytułu wykonawczego w:
 • poz. 1 – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 • poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego;
 • wypełnia się poz. 4 i 5.

W przypadku ponownego wydania tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego w:
 • poz. 1 – wpisuje się numer utraconego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego;
 • poz. 2 – wpisuje się datę wystawienia ponownie wydanego tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego;
 • poz. 6 – umieszcza się adnotację: „Tytuł wykonawczy/zmieniony tytuł wykonawczy został ponownie wydany w związku z postanowieniem …(należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia … o utracie tytułu wykonawczego/zmienionego tytułu wykonawczego nr … z dnia …”.
Część A

Jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni są małżonkowie solidarnie, po bloku A.1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A.2.

W bloku A.2. pozycji 5–14 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–14 bloku A.1.

W przypadku gdy małżonkowie odpowiedzialni solidarnie podlegają różnej właściwości miejscowej organów egzekucyjnych, wierzyciel wystawia 2 tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczenia zobowiązanemu w następujący sposób:
 • w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany. W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie;
 • w drugim tytule wykonawczym w bloku A.1. wpisuje się zobowiązanego podlegającego właściwości miejscowej organu egzekucyjnego, do którego ten tytuł zostanie przekazany (wpisanego w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.2.).
W bloku A.2. wpisuje się drugiego małżonka odpowiedzialnego solidarnie (wpisanego w pierwszym tytule wykonawczym w bloku A.1.).

W przypadku zobowiązanych odpowiedzialnych solidarnie, innych niż małżonkowie, wierzyciel może wystawić odrębne tytuły wykonawcze wraz z odpisem tytułu wykonawczego przeznaczonym do doręczania zobowiązanemu, wypełniając wyłącznie blok A.1. w odniesieniu do jednego zobowiązanego odpowiedzialnego solidarnie.

Część B

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy małżonek zobowiązanego wskazanego w bloku A.1. ponosi odpowiedzialność (obejmującą majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka) za należność pieniężną.

Pozycji 3–12 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 5–14 bloku A.1.

Poz. 17 – podaje się art. 27c ustawy lub inny przepis prawa, z którego wynika możliwość dochodzenia należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej z majątku wspólnego osób wskazanych w blokach B i A.1.

Część C

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązany wskazany w bloku A.1. jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej.

Po bloku C.1. dodaje się bloki C.2., C.3. itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników spółki
nieposiadającej osobowości prawnej.

Część D

Wypełnia się w przypadku, gdy w bloku A.1. (A.2., jeżeli go dodano, itd.) w poz. 2 zaznaczono kwadrat 2 albo 3.

Część E

Informacje zawarte w poz. 1–11 poprzedzające blok E.1. dotyczą wszystkich należności pieniężnych wskazanych w części E.

W przypadku wystawienia tytułu wykonawczego w odniesieniu do więcej niż jednej należności pieniężnej po bloku E.1. dodaje się bloki E.2., E.3. itd. W każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną.

Poz. 1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa wraz z jednostką redakcyjną, z którego wynika należność pieniężna wskazana w bloku E.1. i następnych blokach, jeżeli je dodano.
Poz. 2 – wpisuje się rodzaj należności pieniężnej wskazanej w bloku E.1. i następnych blokach, jeżeli je dodano.
Poz. 4 – wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 3. W przypadku zakreślenia kwadratu:
1 – wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika dochodzony obowiązek;
2 – wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy;
3 – wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia.
Poz. 5 – wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 3 kwadratu 3.
Poz. 8 – wpisuje się rodzaj zabezpieczenia należności pieniężnej i datę jego powstania ze wskazaniem bloku (np. E.1.), którego dotyczy zabezpieczenie. Informacje mogą dotyczyć wielu należności pieniężnych.
Poz. 9 – jeżeli nie jest wymagane doręczenie upomnienia wpisuje się podstawę prawną braku obowiązku doręczenia upomnienia wraz z jednostką redakcyjną. Jeżeli wymagane jest doręczenie upomnienia, pozycja może zawierać wskazanie więcej niż jednej daty w przypadku doręczenia więcej niż jednego upomnienia.
W przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług należy wpisać datę doręczenia powiadomienia o wniosku o egzekucję tej kary lub grzywny.
Poz. 10 – można wpisać sumę kosztów upomnienia.
Poz. 11 – wpisuje się podstawę prawną (inną niż art. 2 § 1 ustawy), z której wynika możliwość dochodzenia należności pieniężnej w trybie egzekucji administracyjnej.

E.1. i następne bloki

Poz. 2 – w przypadku odsetek określonych w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), wpisuje się datę przypadającą na dzień następujący po dniu, w którym upłynął termin określony w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167).
Poz. 3 – wypełnia się w szczególności, gdy przed wystawieniem tytułu wykonawczego wystąpiły przerwy w naliczaniu odsetek. Dalsze odsetki będą pobierane zgodnie ze wskazaniem wynikającym z zakreślenia kwadratu w poz. 6 części E od dnia następnego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego.
W przypadku odsetek, o których mowa w objaśnieniu do poz. 2, wpisuje się sumę odsetek naliczonych od dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia o tym długu oraz odsetek naliczonych zgodnie z objaśnieniem wskazanym w poz. 2.
Poz. 4 – wpisuje się datę przedawnienia należności pieniężnej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.
Poz. 5 – wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową okresu, w którym powstała należność pieniężna.
Poz. 6 – wpisuje się datę końcową okresu, w którym powstała należność pieniężna.
W przypadku należności pieniężnej płatnej w ratach w poz. 5 i 6 należy podać okres, za który jest rata.
Poz. 7 – wpisuje się przepis prawa, jeżeli przyznaje on prawo pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej.

Część F

Poz. 2 – wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd wpisuje się adres tego urzędu.
Poz. 3 – wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
Poz. 4 – wpisuje się REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.
Poz. 5 – wpisuje się nazwę i adres siedziby podmiotu, któremu należy przekazać wyegzekwowaną należność pieniężną.
Poz. 6 – wpisuje się numer rachunku bankowego podmiotu wymienionego w poz. 5.
Poz. 7 – nie umieszcza się podpisu w przypadku przesyłania tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Tytuł wykonawczy przekazywany tą drogą zawiera podpis elektroniczny w rozumieniu art. 27 § 4 ustawy.

Część G

Wypełnia się wyłącznie w przypadku dochodzenia administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny
administracyjnej, o której mowa w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

G.2.

Wypełnia się, jeżeli organ, który może udzielić dodatkowych informacji dotyczących administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej lub możliwości odwołania się od obowiązku zapłaty lub zaskarżenia decyzji w sprawie ich nałożenia, jest inny niż organ wymieniony w bloku G.1.

Część H

Wypełnia się w przypadku wydania dalszego tytułu wykonawczego. Wpisuje się kwotę kosztów
egzekucyjnych wskazanych przez organ egzekucyjny na żądanie wierzyciela złożone przed dniem wystawienia dalszego tytułu wykonawczego.