Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatników.

dnia


Rodzaj podmiotu:

(Imię i nazwisko)

(adres)


(PESEL)

(Nazwa firmy)

(adres)


(NIP)Do
Burmistrza Ozimka

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego osób fizycznych

Na podstawie art. 306a i 306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.) wnoszę o wydanie zaświadczenia o

w ewidencji podatkowej:


Zaświadczenie potrzebne jest celem przedłożenia w

w celu

(należy wskazać swój interes prawny uzasadniający wydanie zaświadczenia)

W załączeniu dowód wpłaty opłaty skarbowej, jeżeli jest

wymagana zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1044 ze zm.)