Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Organ właściwy do złożenia deklaracki: Burmistrz Ozimka, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
  A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 

data powstania obowiązku złożenia deklaracji

 data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji

 Inny powód: 
 
   B. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 2. Składający:

 

  3. Rodzaj podmiotu: 

 
    B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 4. Nazwisko i imię

 4. Pełna nazwa

 5. PESEL

5. NIP

 6. REGON

 7. Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

 8. Numer telefonu

 9. Adres e-mail

  B.2   ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY   

 10. Kraj

 11. Województwo

  12. Powiat

  13. Gmina

  14. Kod pocztowy

  15. Miejscowość

   16. Ulica

 17. Nr domu

18. Nr lokalu 

  19. Poczta

   B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w części B.2)

 20. Nazwisko i imię

 20. Pełna nazwa

 21. Kraj

  22. Województwo

  23. Powiat

  24. Gmina

  25. Kod pocztowy

 26. Miejscowość

 

   27. Ulica

 28. Nr domu

 29. Nr lokalu

  30. Poczta

  C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  4

  31. Miejscowość

   32. Ulica

 33. Nr domu

 34. Nr lokalu

  35. Nr działki (w przypadku nie nadania nr domu)

36. Nr altany (w przypadku zabudowy wielorodzinnej)

37. Adres wiaty śmietnikowej (w przypadku zabudowy wielorodzinnej)

  D. Nieruchomość wskazana w części C jest:

        

  E.KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU - dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji:

  F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  5
  F1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C    40. 
Stawka opłaty    41.  zł
Miesięczna kwota opłaty
(liczbę osób wskazaną w poz. 40 należy pomnożyć przez kwotę z poz. 41)
   42.  zł
  F2. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI UWZGLĘDNIAJACEJ ZWOLNIENIE5      
Stawka zwolnienia miesięcznego od jednego mieszkańca w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku      43. 
Wysokość zwolnienia z części miesięcznej opłaty dla nieruchomości (liczbę wskazaną w poz. 40 należy pomnożyć przez kwotę z poz. 43)    44.  zł
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej zwolnienie (różnica kwoty z poz. 42 i kwoty z poz. 44)    45.  zł

  G. DOTYCZY WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 6

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwotę proszę uzupełnić zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ozimku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

46. Wysokość opłaty:

zł/rok.

  H. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

    47. Do deklaracji dołączam następujące załączniki:

   

 ilość załączników Z1 -  szt.

 inne:

 pełnomocnictwo:

 szkic sytuacyjny:

 

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Podpis (pieczątka)

 

Pouczenie :

  1. W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
  2. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Ozimka określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
  3. Każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Ozimka zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Objaśnienia :

1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której druk dotyczy. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy podać datę zamieszkania.

2 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz daty zaistnienia zmian. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.

4 W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje, dla każdej nieruchomości.

5 Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

6 Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późń. zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Ozimek z siedzibą w Ozimku (46-040) przy ul. Ks. Dzierżona 4b.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@ugim.ozimek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa.

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 WYKAZ LOKALI W NIERUCHOMOŚCIACH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI
 A. ADRES BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO
  MIEJSCOWOŚĆ  ULICA   NR DOMU
       
 B. ZESTAWIENIE LOKALI W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM WSKAZANYM W CZĘŚCI A.
  Lp. Nr lokalu Liczba osób zamieszkujących lokal