Dostępność cyfrowa

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.ozimek.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Telefon: +48 77 46 22 800
Fax: +48 77 46 22 811
E-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
Adres korespondencyjny: ul. księdza Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 

Adres strony internetowej: https://www.ozimek.pl

Data publikcji strony internetowej www.ozimek.pl - 01.01 2012

Data ostatniej znaczącej aktualizacji - 01.01.2022 r.

 

Dążymy do tego, by serwisy ozimek.pl oraz bip.ozimek.pl spełniały wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

 

Strona internetowa www.ozimek.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niewielkie niezgodności wynikają z:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest bezpośrednio dostępnych (załączniki)

 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych na stronie internetowej:

 

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącymZadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  • Na stronie zamieszczony jest krótki film instruktażowy dla osób niesłyszących z językiem migowym

Testy:

Listopad 2015 r – audyt przeprowadzony w ramach projektu „Dostosowanie stron www do standardu WCAG 2.0 .

Marzec 2020 r - Ocena za pomocą narzędzia Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.ozimek.pl spełnia wymagania w 100%.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 30.03.2020
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 30.03.2023

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Koordynator ds. dostępności: Barbara Durkalec 
e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl

Telefon: +48 77 46 22 838, 602 520 041

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku: faxem 77 46 22 811, telefonicznie 77 46 22 837,

 

e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku znajduje się przy ul. księdza Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Najbardziej dogodne wejście znajduje się na z tyłu budynku Urzędu od ulicy Romana Dmowskiego: nie ma progu i jest dostęp do windy.

 

 

APLIKACJA MOBILNA E-OBYWATEL

Nasi mieszkańcy korzystają z aplikacji mobilnej e-obywatel . W aplikacji znajdują się między innymi; aktualności, wydarzenia, harmonogram wywozu odpadów, powiadomienia, wyszukiwarkę zasobów lokalnych, ulubione treści, moduł pozwalający na zgłaszanie za pomocą aplikacji potrzeb, usterek na terenie Gminy Ozimek oraz moduł do płatności mobilnych.

Link do pobrania aplikacji dla urządzeń korzystających z systemu Android - ZAINSTALUJ

Link do pobrania aplikacji dla urządzeń korzystających z systemu IOS /Iphone/  - ZAINSTALUJ

 

 

 

/-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

Wersja kontrastowa dla osób niedowidzących


Serwis eObywatel obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym. Wersja kontrastowa jest przygotowana w trybie tekstowym, pozbawionym grafiki gdzie treść jest prezentowana za pomocą białej czcionki na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne z poziomu każdej strony serwisu eObywatel.

Klawisze dostępu


Przeglądarki internetowe umożliwiają nawigację po serwisie za pomocą zdefiniowanych skrótów klawiszowych. Kombinacja klawiszy jest różna w zależności od przeglądarki jak i systemu operacyjnego, co prezentuje poniższa tabela.

Skróty klawiszowe


Skrót klawiszowy Akcja
ALT + 1 Strona główna
ALT + 2 Karty Informacyjne
ALT + 3 Platforma powiadomień
ALT + 4 Płatności online
ALT + 5 Wypełnij formularz
ALT + 6 Dokumenty przychodzące
ALT + k Zmiana wersji portalu na kontrastową