Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym

 

 

 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego


 

1. Dane osoby, dla której dowód zostanie wydany


Numer PESEL  
Imię (imiona)  
Nazwisko  
Nazwisko rodowe  
Podają zarówno kobiety, jak i mężczyźni
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Obywatelstwo  
Płeć  
   

Dane rodziców


Imię ojca (pierwsze)    
Imię matki (pierwsze)    
Nazwisko rodowe matki    

 

2. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek


    Wpisz poniżej adres do korespondencji:    
Ulica        
Numer domu   Numer lokalu  
Kod pocztowy   Miejscowość  
Adres elektroniczny  
    Adres skrzynki ePUAP. Wypełnij, jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego.
Numer telefonu        
    Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu.
Adres e-mail      
    E-mail nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu.
Adres skrzynki ePUAP  
    Adres skrzynki ePUAP. Wypełnij, jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego.

  

3. Powód ubiegania się o wydanie dowodu


   
   
 

 

4. Fotografia osoby, która ma otrzymać dowód

  Do wniosku dołącz plik zawierający zdjęcie o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele
 

 

5. Certyfikat podpisu osobistego

 
 

Podpis osobisty umożliwi ci elektroniczne załatwianie spraw urzędowych. Przy jego użyciu możesz też załatwiać elektronicznie inne sprawy, jeżeli zgodzi się na to druga strona.

 

6. Dane rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora, jeśli składa wniosek o dowód w imieniu dziecka.

Imię (imiona)  
Nazwisko  
Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości  

 

7. Oświadczenie


    Jeżeli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
    Oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w tym wniosku.
    Podstawa prawna: art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
    Opatrz dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym, albo podpisem zaufanym.
Miejscowość  
Data