Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Zgłoszenie pobytu stałego

 

 

 Zgłoszenie pobytu stałego
/ Permanent residence registration form

 

1. Dane osoby której dotyczy zgłoszenie / Details of the person to whom the application relates

Nazwisko
Surname

Imię (imiona)
Name (names)

Numer PESEL  (o ile został nadany)
PESEL number (if it was issued)

Kraj urodzenia
Country of birth

Kraj poprzedniego miejsca zamieszkania
Country of the previous place of residence

 


Jeśli nie masz numeru PESEL, wypełnij / Complete, if you do not have a PESEL number

Data urodzenia
Date of birth

 


Miejsce urodzenia
Place of birth

 

2. Dane do zameldowania na pobyt stały / Details of the permanent residence

Adres nowego miejsca pobytu stałego / Address of the new place of permanent residence

Ulica
Street

Numer domu
House number

Numer lokalu
Flat number

Kod pocztowy
Postal code

Miejscowość - dzielnica
City – City district

Gmina
Commune

Województwo
Voivodeship

Adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego / Address of the previous place of permanent residence

Nie wypełniaj, jeśli nie masz miejsca pobytu stałego. Automatycznie zostaniesz wymeldowany z dotychczasowego miejsca pobytu stałego / Do not complete, if you have no place of permanent residence. Your permanent residence will be automatically deleted

Ulica
Street

Numer domu
House number

Numer lokalu
Flat number

Kod pocztowy
Postal code

Miejscowość - dzielnica
City – City district

Gmina
Commune

Województwo
Voivodeship

 

3. Dane do wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Details of a change of temporary residence

Adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego / Address of the previous place of temporary residence

Wypełnij, jeśli chcesz się wymeldować z pobytu czasowego / Complete if you want to delete your registered temporary residence

Ulica
Street

Numer domu
House number

Numer lokalu
Flat number

Kod pocztowy
Postal code

Miejscowość - dzielnica
City – City district

Gmina
Commune

Województwo
Voivodeship

 

4. Nazwisko i imię pełnomocnika / Surname and first name of the proxy

Wypełnij, jeśli pełnomocnik zgłasza meldunek / Complete, if a proxy notifies the registration of residence

Nazwisko
Surname

Imię
Name

 

5. Oświadczenie / Statements, signatures

Potwierdzam, że wyżej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem / I hereby confirm that the above-mentioned person stays at the address provided

Miejscowość
Place

Data
Date

Załączniki

1. Pełnomocnictwo wraz z ewentualnym dowodem wniesienia opłaty skarbowej ( w przypadku gdy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik)

2. Tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu)

3. Oświadczenia właściciela nieruchomości (w przypadku gdy osoba meldująca się nie jest równocześnie właścicielem nieruchomości)